Volleybalvereniging TweeVV

Privacyverklaring

Privacyverklaring
TweeVV hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar
leden. In deze privacyverklaring willen wij duidelijk en helder informatie geven over
hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft. TweeVV houdt
zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving w.o. Algemene Verordening
Gegevensbescherming (van kracht met ingang van 25 mei 2018).

Waarom wij persoonsgegevens nodig hebben
TweeVV verwerkt persoonsgegevens omdat u lid bent van onze vereniging en –
eventueel – competitie wilt spelen. Met deze gegevens wordt u ingeschreven in
onze ledenadministratie en aangemeld bij de Nevobo (Nederlandse Volleybal Bond),
kunnen wij u als lid informeren en uitnodigen voor bijeenkomsten en de contributie
innen. Voor deze doeleinden geldt een wettelijke grondslag. Aan het einde van
deze verklaring staat een tabel waarin u kunt zien welke persoonsgegevens wij
verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens ontvangen.

Minderjarigen
TweeVV verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen
jonger dan 16 jaar) indien hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder,
verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Foto’s en filmopnamen
Elk competitie spelend lid dient te beschikken over een geldige spelerspas verstrekt
door de Nevobo; hiervoor kunnen wij u om een pasfoto vragen. Zonder pasfoto kan
geen spelerspas worden verstrekt en is deelname aan wedstrijden niet mogelijk.

Het fotograferen en filmen tijdens trainingen, wedstrijden en clinics met als doel het
bestuderen en analyseren van beelden om de sportprestaties te verbeteren, is deel
van de lidmaatschapsovereenkomst; hiervoor is geen toestemming vereist. Deze
beelden worden uitsluitend gebruikt door de trainer en na gebruik doch uiterlijk aan
het einde van het seizoen vernietigd. Indien u hiertegen nadrukkelijk bezwaar heeft,
kunt u dit met redenen omkleed kenbaar maken bij het bestuur.

Voor het plaatsen van team- en groepsfoto’s op de website en social media kanalen
van TweeVV alsmede in berichtgeving over TweeVV in (lokale) kranten/nieuwsbladen
wordt toestemming van betrokkenen gevraagd. Het moet duidelijk zijn dat de foto’s
zijn gemaakt in relatie tot TweeVV en haar verenigingsactiviteiten. Het staat iedereen
vrij deze toestemming te weigeren zonder dat hieraan negatieve consequenties zijn
verbonden. TweeVV zal geen foto’s of filmopnamen van derden in de zin van publiek,
supporters etc. gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.

Delen van persoonsgegeven met derden
TweeVV verkoopt geen persoonsgegevens aan derden; commerciële doeleinden
worden nadrukkelijk niet gediend. Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan
derden indien dit nodig is voor uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst,
tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij maken gebruik van een derde partij
zijnde Sportlink Services, leverancier van informatiesystemen voor sportbonden
en -verenigingen. Sportlink Services heeft een passend niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van persoonsgegevens opgenomen in haar algemene voorwaarden.

TweeVV verstrekt persoonsgegevens aan politie en justitie indien wij daartoe wettelijk
verplicht zijn, bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek. Hierover wordt betrokkene
door het bestuur van TweeVV geïnformeerd. TweeVV kan verder persoonsgegevens
uitsluitend delen met derden indien hiervoor nadrukkelijk toestemming is gegeven.

Bewaartermijn
TweeVV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de
doelen te realiseren, waarvoor deze gegevens zijn verzameld dan wel op grond van
een wettelijke verplichting is vereist.

Beveiliging
TweeVV neemt passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, onrechtmatige verwerking en
ongewenste publicatie. Zo hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot
de noodzakelijke persoonsgegevens. U mag erop vertrouwen dat pc’s en (mobiele)
devices van deze personen op passende wijze zijn beveiligd. Alle personen die
namens TweeVV van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens
of bezwaar te maken tegen de verwerking hiervan mits het TweeVV hierdoor niet
onmogelijk wordt gemaakt om de lidmaatschapsovereenkomst uit te voeren of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook heeft u het recht om toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken, bijvoorbeeld toestemming voor gebruik
van foto’s. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid zijnde het
sturen van uw persoonsgegevens waarover TweeVV beschikt naar uzelf of een
ander, door u genoemde organisatie. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij de
ledenadministratie (ledenadm.tweevv@hotmail.com). Om misbruik te voorkomen,
kunnen wij vragen u hierbij te identificeren.

Link naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is
alleen van toepassing op de website van TweeVV. Andere websites kunnen hun
eigen privacybeleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere
websites altijd de betreffende privacyverklaring te raadplegen.

Cookies die wij gebruiken
Onze website maakt geen gebruik van Google Analytics of tracking cookies. Er
worden uitsluitend functionele cookies gebruikt om de website naar behoren te laten
werken. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Er kan geen persoonlijke
informatie als telefoonnummer of e-mailadres uit deze cookies worden herleid. U kunt
zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van uw browser verwijderen.

Sociale netwerken
Onze website kent buttons om webpagina’s te kunnen liken of delen op sociale
netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes
code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code
worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze sociale netwerken te raadplegen. De informatie die deze
sociale netwerken verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie
wordt overgebracht naar en door Facebook, Twitter etc. opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Facebook, Twitter etc. stellen zich te houden aan de Privacy Shield
principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse
Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau
voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wijziging van het privacybeleid
TweeVV past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date en in
overeenstemming met geldende wet- en regelgeving te houden. De meest recente
privacyverklaring wordt op onze website gepubliceerd.

Klachten
Mocht u de indruk hebben dat bij de verwerking van persoonsgegevens de privacy in
het geding is, neem dan contact op met het bestuur (tweevv.secretariaat@gmail.com).
Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft,
neem dan contact op met het bestuur (secretaris@tweevv.nl).

Bij het gebruik van deze website moet u op de hoogte zijn van onze privacyverklaring. Privacyverklaring and