Skip to content

Volleybalvereniging TweeVV

Privacyverklaring

Privacyverklaring
TweeVV hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar leden. In deze privacyverklaring willen wij duidelijk en helder informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft. TweeVV houdt zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving w.o. Algemene Verordening Gegevensbescherming (van kracht met ingang van 25 mei 2018).

Waarom wij persoonsgegevens nodig hebben
TweeVV verwerkt persoonsgegevens omdat u lid bent van onze vereniging en –eventueel – competitie wilt spelen. Met deze gegevens wordt u ingeschreven inonze ledenadministratie en aangemeld bij de Nevobo (Nederlandse Volleybal Bond),kunnen wij u als lid informeren en uitnodigen voor bijeenkomsten en de contributieinnen. Voor deze doeleinden geldt een wettelijke grondslag. Aan het einde vandeze verklaring staat een tabel waarin u kunt zien welke persoonsgegevens wijverzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens ontvangen.

Minderjarigen
TweeVV verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personenjonger dan 16 jaar) indien hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder,verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Foto’s en filmopnamen
Elk competitie spelend lid dient te beschikken over een geldige spelerspas verstrektdoor de Nevobo; hiervoor kunnen wij u om een pasfoto vragen. Zonder pasfoto kangeen spelerspas worden verstrekt en is deelname aan wedstrijden niet mogelijk.

Het fotograferen en filmen tijdens trainingen, wedstrijden en clinics met als doel hetbestuderen en analyseren van beelden om de sportprestaties te verbeteren, is deelvan de lidmaatschapsovereenkomst; hiervoor is geen toestemming vereist. Dezebeelden worden uitsluitend gebruikt door de trainer en na gebruik doch uiterlijk aanhet einde van het seizoen vernietigd. Indien u hiertegen nadrukkelijk bezwaar heeft,kunt u dit met redenen omkleed kenbaar maken bij het bestuur.

Voor het plaatsen van team- en groepsfoto’s op de website en social media kanalenvan TweeVV alsmede in berichtgeving over TweeVV in (lokale) kranten/nieuwsbladenwordt toestemming van betrokkenen gevraagd. Het moet duidelijk zijn dat de foto’szijn gemaakt in relatie tot TweeVV en haar verenigingsactiviteiten. Het staat iedereenvrij deze toestemming te weigeren zonder dat hieraan negatieve consequenties zijnverbonden. TweeVV zal geen foto’s of filmopnamen van derden in de zin van publiek,supporters etc. gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.

Delen van persoonsgegeven met derden
TweeVV verkoopt geen persoonsgegevens aan derden; commerciële doeleindenworden nadrukkelijk niet gediend. Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aanderden indien dit nodig is voor uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst,tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij maken gebruik van een derde partijzijnde Sportlink Services, leverancier van informatiesystemen voor sportbondenen -verenigingen. Sportlink Services heeft een passend niveau van beveiliging envertrouwelijkheid van persoonsgegevens opgenomen in haar algemene voorwaarden.

TweeVV verstrekt persoonsgegevens aan politie en justitie indien wij daartoe wettelijkverplicht zijn, bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek. Hierover wordt betrokkenedoor het bestuur van TweeVV geïnformeerd. TweeVV kan verder persoonsgegevensuitsluitend delen met derden indien hiervoor nadrukkelijk toestemming is gegeven.

Bewaartermijn
TweeVV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om dedoelen te realiseren, waarvoor deze gegevens zijn verzameld dan wel op grond vaneen wettelijke verplichting is vereist.

Beveiliging
TweeVV neemt passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegenverlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, onrechtmatige verwerking enongewenste publicatie. Zo hebben alleen de noodzakelijke personen toegang totde noodzakelijke persoonsgegevens. U mag erop vertrouwen dat pc’s en (mobiele)devices van deze personen op passende wijze zijn beveiligd. Alle personen dienamens TweeVV van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehoudenaan geheimhouding daarvan.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevensof bezwaar te maken tegen de verwerking hiervan mits het TweeVV hierdoor nietonmogelijk wordt gemaakt om de lidmaatschapsovereenkomst uit te voeren of omte voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook heeft u het recht om toestemmingvoor de gegevensverwerking in te trekken, bijvoorbeeld toestemming voor gebruikvan foto’s. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid zijnde hetsturen van uw persoonsgegevens waarover TweeVV beschikt naar uzelf of eenander, door u genoemde organisatie. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij deledenadministratie (ledenadm.tweevv@hotmail.com). Om misbruik te voorkomen,kunnen wij vragen u hierbij te identificeren.

Link naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring isalleen van toepassing op de website van TweeVV. Andere websites kunnen huneigen privacybeleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van anderewebsites altijd de betreffende privacyverklaring te raadplegen.

Cookies die wij gebruiken
Onze website maakt geen gebruik van Google Analytics of tracking cookies. Erworden uitsluitend functionele cookies gebruikt om de website naar behoren te latenwerken. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Er kan geen persoonlijkeinformatie als telefoonnummer of e-mailadres uit deze cookies worden herleid. U kuntzich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geencookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen viade instellingen van uw browser verwijderen.

Sociale netwerken
Onze website kent buttons om webpagina’s te kunnen liken of delen op socialenetwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjescode die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codeworden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Wij raden u aan deprivacyverklaring van deze sociale netwerken te raadplegen. De informatie die dezesociale netwerken verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatiewordt overgebracht naar en door Facebook, Twitter etc. opgeslagen op servers in deVerenigde Staten. Facebook, Twitter etc. stellen zich te houden aan de Privacy Shieldprincipes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het AmerikaanseMinisterie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveauvoor de verwerking van persoonsgegevens.

Wijziging van het privacybeleid
TweeVV past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date en inovereenstemming met geldende wet- en regelgeving te houden. De meest recenteprivacyverklaring wordt op onze website gepubliceerd.

Klachten
Mocht u de indruk hebben dat bij de verwerking van persoonsgegevens de privacy inhet geding is, neem dan contact op met het bestuur (tweevv.secretariaat@gmail.com).Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht een klacht in te dienen bij deAutoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

Vragen
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft,neem dan contact op met het bestuur (secretaris@tweevv.nl).